Poskytované služby

Pro stavebníky:

  • konzultační a poradenská činnost v oblasti archeologie a památkové péče
  • kompletní zajištění a zpracování archeologických výzkumů včetně vystavení expertního listu pro kolaudaci stavby
  • vyhodnocení stavebních projektů, územního plánování z hlediska dopadu na archeologické a kulturní dědictví (EIA)

Vědecká činnost:

  • vědeckovýzkumná činnost v oblasti archeologie a historie
  • provádění stavebně historických průzkumu na ohrožených lokalitách a historických objektech
  • správa a odborné zpracování movitých archeologických památek a jejich příprava pro předání do muzeí
  • konzervace a speciální analýzy archeologických nálezů.

Popularizační projekty:

  • výchova a vzdělávání v oblasti archeologie, historie a památkové péče, včetně pořádání výstav, přednášek, seminářů a kurzů pro školy a zájmové skupiny
  • popularizace archeologie pro laickou i odbornou veřejnost