Pro stavebníky

„Archeologické movité a nemovité nálezy jsou chráněny zákonem o státní památkové péči 20/1987 Sb., ve znění vyhlášky 242/91 Sb. a tzv. Maltskou konvenci ETS č. 143, které definují principy péče o společné kulturní dědictví, skryté v zemi. Úmyslné ničení archeologických nemovitých a movitých nálezů, včetně rabování památek detektory, může a bývá stíháno nejen v rámci postihů zákona 20/1987 Sb., v platném znění, ale také soudně dle trestního práva. Obecnou prioritou mezinárodní konvence je ochrana archeologického fondu v jeho přirozeném prostředí. Postup ochrany archeologického dědictví naší země v případě potřeby řeší naše zákonná úprava. Územím s archeologickými nálezy je přitom celé území naší republiky kromě míst vytěžených či jinak prokazatelně znehodnocených.“

Postup při oznámení stavebního projektu:

  1. zaslání kontaktního formuláře, včetně požadovaných příloh
  2. na základě prostudování stavebních podkladů, vypracujeme projekt s návrhem kvalifikovaného postupu, finanční rozvahy a časového harmonogramu prací
  3. na specifických lokalitách (např. městská jádra, polykulturní lokality se stratifikovaným kulturním souvrstvím), doporučujeme pro důkladné prověření informací o rozsahu archeologických situací provést zjišťovací archeologický výzkum (např. formou sondáže).
  4. připravíme podklady pro návrh dohody o provedení archeologického výzkumu
  5. po ukončení archeologického výzkumu či dohledu vystavíme expertní list pro kolaudaci stavby a po zpracování získaných nálezů a odborných poznatků, předáme nálezovou zprávu

Oznámení stavebního projektu:

Vážení partneři, pro bezproblémové a rychlé řešení naší spolupráce přiložte k vašemu ohlášení následující dokumenty:

  1. Otisk katastrální mapy
  2. Koordinační situace stavby
  3. Kopie stavebního povolení
  4. Inženýrsko-geologický průzkum (pokud byl pořízen)
  5. Časový harmonogram stavebních prací