Výzkumy

Filtrovat výzkumy

Záchranný archeologický výzkum na náměstí ve Velkém Meziříčí

Rok: 2017Kraj: StředočeskýKultura: novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu města Velké Meziříčí byl vyvolán záměrem investora připojit objekt k rozvodům zemního plynu. Výzkum proběhl během listopadu roku 2017 a v tomto případě šlo o tzv. ne-investorskou aktivitu (stavebník byl fyzická osoba), veškeré náklady tedy spojené se záchranný archeologickým výzkumem hradila společnost Pueblo, o.p.s.[…]

Záchranný archeologický výzkum na zámku Žďár během výstavby Interpretačního centra

Rok: 2017Kraj: VysočinaKultura: 13.–18. století

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán záměrem investora provést stavební úpravy zahrnující zemní práce na prostranství bezprostředně sousedícího se zámkem Žďár. Výzkum byl proveden mezi dubnem a květnem roku 2017. Zájmový prostor se nacházel jižně od areálu žďárského zámku, mezi plochami rybníků Konvent a Bránský.[…]

Třetí etapa záchranného archeologického výzkumu v areálu cukrovaru Dobrovice

Rok: 2017Kraj: StředočeskýKultura: pravěk

Od roku 2011 provádí společnost Pueblo, o. p. s. záchranné archeologické výzkumy v areálu cukrovaru Dobrovice. V roce 2017 byl výzkum vyvolán plánovanou výstavbou nového technologického provozu cukrovaru. Na skryté ploše o rozměru cca 2000 m2, bylo identifikováno 38 kůlových a sloupových jam a dva sídlištní objekty.[…]

Záchranný archeologický výzkum při výstavbě Digitalizačního centra Knihovny AV ČR v Jenštejně

Rok: 2017Kraj: StředočeskýKultura: pravěk, 15.–16. století

Během letních měsíců roku 2017 proběhl záchranný archeologický výzkum před stavbou Digitalizačního centra Knihovny AV ČR na k. ú. Jenštejn. Areál Knihovny se nalézá v historickém intravilánu obce, v bývalém Strachově statku č. p. 25.

Na ploše budoucí stavby (cca 300 m2) se nacházel sklad, původní terén byl tedy v minulosti již z části odtěžen.[…]

Záchranný archeologický výzkum v Žiželicích – Hradišťko II

Rok: 2015Kraj: StředočeskýKultura: eneolit, únětická kultura, halštat, doba římská

V měsíci březnu roku 2015 proběhl v obci Hradištko záchranný archeologický výzkum, vyvolaný výstavbou zpevněných ploch na místní návsi. Zájmové území se nachází cca 150 m jižně od zaniklého hradu, který byl poprvé zmíněn k roku 1299. Hrad na Hradišťku (původní název neznáme) byl vybudován na mírném návrší, ze třech stran chráněném řekou Cidlinou.[…]

Záchranný archeologický výzkum na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou

Rok: 2016Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Druhá etapa záchranného archeologického výzkumu zahájená před navazující revitalizací spodní části Náměstí Republiky v roce 2016 ve Žďáru nad Sázavou odhalila pozůstatky historických dlažeb, základy stavby pekařského domu, dále množství sídlištních objektů vypovídající o různých (především stavebních) aktivitách v prostoru náměstí v minulosti.[…]

Záchranný archeologický výzkum ve Vojkově

Rok: 2015Kraj: StředočeskýKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl započat na základě stavebního záměru investora, Obce Vojkova, vybudování splaškové kanalizace a čističky odpadních vod. Archeologická akce byla započata na jaře roku 2015. Výzkum byl prováděn formou sondáže v trati výkopu pro kanalizaci a povrchovými sběry v okolí kontrolních šachet.[…]

Záchranný archeologický výzkum na Karlově náměstí v Třebíči

Rok: 2015Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v historickém středu Třebíče byl vyvolán záměrem investora vybudovat vodohospodářskou infrastrukturu a kanalizaci. Archeologická akce započala v létě roku 2015. Jelikož se jednalo o relativně nedestruktivní metodu rekonstrukce potrubí (výměna stávajících trubek za nové „podvrtem“), byly zkoumané řezy spíše menších rozměrů.[…]

Záchranný archeologický výzkum v Ostrově nad Oslavou

Rok: 2014Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl zahájen před výstavbou kanalizace a ČOV v Městysu Ostrov nad Oslavou, na jaře v roce 2014. Archeologická prospekce spočívala v dokumentaci deseti sond v intravilánu obce. Sondy byly rozmístěny v blízkosti kostela, na návsi a v blízkosti místa bývalé tvrze.[…]

Moravské Budějovice, Kollárova ulice

Rok: 2015Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Během léta a podzimu roku 2015 proběhl v Moravských Budějovicích na ulici Kollárova v blízkosti Fügnerova náměstí záchranný archeologický výzkum. Akce byla vyvolána záměrem investora vybudovat vodohospodářskou infrastrukturu a kanalizaci.

Po vyhloubení výkopů byla provedena rekognoskace řezů a zjištěné pozitivní situace byly začištěny, stratigraficky interpretovány a popsány, dále byly kresebně a fotograficky zdokumentovány a nakonec byly odebrány vzorky.[…]