Třebíč – Teplárna JIH rozšíření CZT Karlovo nám. (ul. Přerovského)

Rok: 2020Kraj: Vysočina
Lokalizace: k. ú. Třebíč, okres: Třebíč
Kultura: vrcholný středověk, novověk

V červenci roku 2020 proběhl v historickém intravilánu města Třebíč záchranný archeologický výzkum, který prozkoumal trasu liniového výkopu pro teplovodní potrubí vedeného od ulice Soukopovy, ulicí Přerovského až zhruba do středu Karlova náměstí.

V prostoru Karlova náměstí bylo zachyceno kulturní souvrství mocné až 1,3 m. Skladba kulturního souvrství je v některých případech lokálně obohacena o nálezy kusů dřeva a kožených odřezků. Z vrstev bylo získáno několik souborů tuhové keramiky datovatelných do 12.–13. století. Mezi vrstvami byl také zachycen úsek historické sypané kamenné dlažby náměstí.

Foto archeologického souvrství, Třebíč

Profil zachycený na západní stěně střední části výkopu na Karlově náměstí. Foto: Petr Mudra

V ulici Přerovského se mocnost kulturního souvrství postupně zmenšuje. Dochovaly se zde spíše zahloubené objekty. Nejstarší nálezy v rámci souvrství pochází z mocné vrstvy
v nejjižnější části ulice, kde byl získán početný soubor keramických zlomků datovatelných do 12.–13. stol. Obdobně datovatelné jsou také soubory ze 3 objektů. Ostatní soubory jsou již převážně pozdně středověké až novověké.

Foto výkopu pro teplovodní rozvody vedený ulicí Přerovského, Třebíč

Výkop pro teplovodní rozvody vedený ulicí Přerovského. Pohled od severu (od Karlova náměstí). Foto: Petr Mudra

Jak dokládá mapa stabilního katastru z roku 1835, je ulice Přerovského až výsledkem urbanismu 2. pol. 19. století. V době zhotovení mapy se zde nacházel dům č. 93. Základ štítové zdi (či vnitřní dělící zdi) a rovněž zasypaný sklep, zachycené na dokumentovaných profilech, pravděpodobně náleží již zbořenému domu č. p. 93. Událost zániku domu a vzniku dnešní ulice se odráží v horizontu hrubé kamenné dlažby. Se vznikem ulice v sledovaném prostoru také pravděpodobně souvisí historická zděná kanalizace překrytá cihlovou valenou klenbou.

Foto detailu profilu s reliktem dřevěného kůlu, Třebíč

Detail profilu zachycující konstrukci – relikt dřevěného kůlu. Foto: Petr Mudra

Literatura:

  • Švácha, Hynek, 2021: Třebíč – Teplárna JIH rozšíření CZT Karlovo nám. (ul. Přerovského), Nálezová zpráva, Pueblo – archeologická společnost, o. p. s.
Příspěvek byl publikován 15.12.2021.