Vladislav, Centrum, kabelizace venkovní sítě NN

Rok: 2020Kraj: Vysočina
Lokalizace: k. ú. Vladislav, okres: Třebíč
Kultura: mladohradištní období, vrcholný až pozdní středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum, provedený na území Vladislavi byl vyvolán záměrem investora provést ve středu obce kabelizaci venkovní sítě nízkého napětí. Výzkum probíhal od března do září roku 2020.

V odkrytých výkopech byly kromě kulturních vrstev zjištěny i zahloubené objekty, které obsahovaly zlomky keramiky datovatelné do 12.–13. století. Zajímavým zjištěním v rámci souboru movitých nálezů je poměrně častá přítomnost železářské strusky, a to i v kulturních vrstvách datovaných tuhovou keramikou do 12 až 13. století. Nálezy indikují, že v obci mohla být rozšířená železářská výroba.

Archeologický výzkum zachytil nejstarší fázi osídlení, která nerespektuje současné urbanistické členění obce vzniklé ve vrcholném středověku. Písemné zmínky rovněž potvrzují existenci obce již na začátku 12. století (1104), což z ní činí jednu z nejstarších kontinuálně osídlených vsí na Vysočině.

Foto výkopu vedeného při severní straně návsi, Vladislav

Výkop vedený při severní straně návsi. Pohled od východu. Foto: Petr Mudra

Foto výkopu vedeného středem návsi, Vladislav

Výkop vedený středem návsi. Pohled od západu. Foto: Petr Mudra

Foto detailu profilu, Vladislav

Detail dokumentovaného profilu. Foto: Petr Mudra

Literatura:

  • Švácha, Hynek, 2021: Vladislav, Centrum, kabelizace venkovní sítě NN, Nálezová zpráva, Pueblo – archeologická společnost, o. p. s.
Příspěvek byl publikován 15.12.2021.