Třebíč, výměna kanalizace, ul. Přerovského (od šachty AG2 po AG6)

Rok: 2020Kraj: Vysočina
Lokalizace: k. ú. Třebíč, okres: Třebíč, kraj
Kultura: vrcholný středověk, novověk

V červnu 2020 proběhl záchranný archeologický výzkum v historickém centru města Třebíč. Byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci kanalizace v ul. Přerovského. Prozkoumal trasu liniového výkopu pro vodovod a kanalizaci, vedeného od ulice Soukopovy, ulicí Přerovského až po okraj Karlova náměstí.

Dokumentované situace poskytují souvislý, ucelený průřez kulturním souvrstvím nejužšího historického centra. Rovněž přinesly nezanedbatelné množství movitých nálezů.
V prostoru Karlova náměstí bylo zachyceno kulturní souvrství mocné až 0,75 m. Relativně nejstarší vrstvy obsahují keramiku datovatelnou do 12. až 13. století. V ulici Přerovského se dochovalo kulturního souvrství v mocnosti do 0,5 m. Nejstarší nálezy keramiky pochází z přelomu 11. a 12. století.

Foto výkopu pro rekonstrukci kanalizace vedeného ulicí Přerovského. Třebíč

Výkop pro rekonstrukci kanalizace vedený ulicí Přerovského. Pohled od severu (z Karlova náměstí). Foto Petr Mudra

Enormní množství zlomků keramiky, 114 kusů, pochází z výplně zachyceného objektu. Tento soubor je chronologicky velmi rozmanitý, zlomky pochází přibližně od 12. do 17. století.
V dokumentovaných profilech byla zachycena zděná konstrukce zasypaného sklepa, kterou podle mapy stabilního katastru z roku 1835 můžeme pravděpodobně ztotožnit s domem č. 93. Událost zániku domu a vzniku dnešní ulice (podle výše zmíněné mapy 2. polovina 19. století) se odráží v horizontu hrubé kamenné dlažby překrývající veškeré starší situace. Se vznikem ulice v sledovaném prostoru také velmi pravděpodobně souvisí historická zděná kanalizace.

Foto archeologa dokumentujícího profil, Třebíč

Momentka zachycující Mgr. Petra Mudru při dokumentaci profilů. Foto: Marie Černá

Foto nálezů keramiky ze 12.–13. století, Třebíč

Vybrané nálezy keramiky z 12. -13. století

Literatura:

  • Švácha, Hynek, 2021: Třebíč, výměna kanalizace, ul. Přerovského (od šachty AG2 po AG6), Nálezová zpráva, Pueblo – archeologická společnost, o. p. s.
Příspěvek byl publikován 15.12.2021.