Tursko, inženýrské sítě a výstavba komunikace, ulice ke Statkům, parc. č. 75/5

Rok: 2020Kraj: Středočeský
Lokalizace: k. ú. Tursko, okres: Praha-západ
Kultura: knovízská kultura

Záchranný archeologický výzkum provedený v severní části intravilánu obce Tursko byl vyvolán rekonstrukcí inženýrských sítí a výstavbou komunikace. Probíhal během března a dubna roku 2020.

Ve výkopu vedeném ulicí Ke Statkům byly zachyceny 3 zahloubené objekty a kulturní vrstva. Z kulturní vrstvy i ze dvou objektů pochází množství keramiky, datované do knovízské kultury mladší doby bronzové, mazanice a zvířecí kosti.

Foto výkopu pro inženýrské sítě vedeného ulicí Ke statkům, Tursko

Výkop pro inženýrské sítě vedený ulicí Ke statkům. Foto: Pavel Hušták

Výzkum archeologické společnosti Pueblo, o. p. s. doplňuje široký sídelní areál z pozdní doby bronzové. Navazuje tak na starší výzkumy z intravilánu obce (zejména na výzkum zemědělské usedlosti č. p. 1 M. Gojdy).

Literatura:

  • Švácha, Hynek, 2021: Tursko, inženýrské sítě a výstavba komunikace, ulice ke Statkům, parc. č. 75/5, Nálezová zpráva, Pueblo – archeologická společnost, o. p. s.
Příspěvek byl publikován 15.12.2021.