Kanalizace Kněževes – II. a III. etapa

Rok: 2020Kraj: Středočeský
Lokalizace: k. ú. Kněževes, okres: Rakovník
Kultura: doba bronzová, časný novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Kněževes byl vyvolán výstavbou kanalizace, probíhal od dubna 2019 do března 2020. Během výzkumu byly dokumentovány výkopy, z nichž bylo získáno četné množství zlomků keramiky a kachlů, které dovolují zkoumaný horizont označit za kulturní vrstvu, jež odráží osídlení obce v období novověku.

Nálezy, které ukazují na spolupůsobení člověka, byly získány z relativně nejmladší z dokumentovaných vrstev. Kromě novověkých zlomků keramiky a kachlů obsahovala tato vrstva i dva zlomky pravěké, a to z konce doby bronzové až počátku doby železné. Vzhledem k tomu, že se pravěké zlomky nachází ve stejném kontextu jako novověké a na řezu není patrná přítomnost porušených starších situací, je pravděpodobné, že se jedná o zlomky druhotně přemístěné.

Získané nálezy rozšiřují naše dosavadní poznatky o rozsahu pravěkých a středověkých aktivit. Nálezy z období doby bronzové až doby železné jsou na katastru Kněževsi známé již z minulosti, ovšem z lokalit poměrně vzdálených od intravilánu obce.

Foto výkopu vedeného podél vodní nádrže, Kněževes

Výkop vedený podél vodní nádrže, Kněževes. Foto: Ivan Púček

Foto detailu dokumentovaného profilu, Kněževes

Detail dokumentovaného profilu, Kněževes Foto: Ivan Púček

Literatura:

  • Švácha, Hynek, 2021: Kanalizace Kněževes – II. a III. etapa, Nálezová zpráva, Pueblo – archeologická společnost, o. p. s.
Příspěvek byl publikován 15.12.2021.