VD Hubálov, obnova jezu

Rok: 2020Kraj: Středočeský
Lokalizace: k. ú. Hubálov, okres: Mladá Boleslav
Kultura: časný novověk

Od září do listopadu roku 2020 probíhal záchranný archeologický výzkum uskutečněný v souvislosti s opravou jezu Hubálov na 64,4 říčním kilometru Jizery, jež přinesl cenné doklady, které umožňují vznik tohoto vodního díla poměrně přesně datovat.

Dosud nejstarší dohledaná zmínka o vodním díle Hubálov pochází z roku 1703. Během archeologického výzkumu se podařilo získat doklady posunující historii jezu dále do minulosti. Velmi pravděpodobně posunují i dataci blízkého mlýna, protože je nanejvýš pravděpodobné, že byl jez zbudován právě kvůli zajištění dostatečného spádu vody v náhonu.

Z hromady z tělesa jezu vyzvednutých dubových kůlů, jež lze s největší pravděpodobností považovat za piloty původní konstrukce, byly odebrány tři vzorky na dendrochronologickou analýzu. Na vzorcích bylo čitelných 45 až 111 letokruhů a podařilo se získat spolehlivé synchronní pozice vůči standardní chronologii pro Čechy.

Foto hromady kůlů, vyzdvižených při zemních pracích, VD Hubálov

Hromada na konci přiostřených dřevěných kůlů, vyzdvižených při zemních pracích. Foto: Tomáš Falc

Na žádném z datovaných prvků se bohužel nedochoval podkorní letokruh datujících rok kácení použitých stromů, všechny vzorky však měly dochovány přinejmenším zbytky bělové části kmene. V tomto případě bylo možné odhadnout dobu kácení, na základě předpokládaného počtu bělových letokruhů, a to do rozmezí let 1528–1553. Lze tedy vyslovit závěr, že jez byl zbudován během 2. čtvrtiny 16. století, a že lze do tohoto období pravděpodobně datovat i vznik vodního mlýnu.

Jediný movitý nález, jímž je polotovar skleněné nádoby, velmi pravděpodobně souvisí s existencí brusírny skla, která působila v areálu bývalého mlýna za první republiky.

Foto zachycující bagrování obnovené výpusti jezu, VD Hubálov

Hloubení výkopu pro obnovu štěrkové propusti u vodní elektrárny. Z tohoto výkopu byly vyzdviženy pozůstatky dřevěné kůlové konstrukce. Pohled od severu. Foto: Tomáš Falc

Literatura:

  • Švácha, Hynek, 2021: VD Hubálov, obnova jezu. Obnova jezu v ř. km 64,433 vodního toku Jizera do původního stavu před havárii, a to v původních parametrech. Ppč: st. 195, 787/1, 787/4, st.197/1, st. 197/2, st.72/2, 314/3, 375/1, 375/8, 381/3, 328/1, Nálezová zpráva, Pueblo – archeologická společnost, o. p. s.
Příspěvek byl publikován 15.12.2021.