Výzkumy

Filtrovat výzkumy

Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov

Rok: 2013Kraj: VysočinaKultura: časný novověk

Plocha archeologického výzkumu se nachází v bývalém okrese Žďár nad Sázavou,
v katastru obce Jimramov. Záchranný archeologický výzkum „Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov“ byl vyvolán záměrem investora vystavět novou kanalizaci v Městysu Jimramov. Výzkum byl prováděn formou dohledu a předstihového výzkumu na stavbou dotčených liniových výkopech v letech 2012 a 2013.[…]

Kanalizace a ČOV Polnička

Rok: 2013Kraj: VysočinaKultura: vrcholný středověk, novověk

Prostor archeologického výzkumu se nacházel v katastrálním území Polnička, okres Žďár nad Sázavou, kraji Vysočina. Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán záměrem investora vybudovat kanalizaci a ČOV v obci Polnička.

Obec Polnička byla založena někdy před rokem 1293 žďárským klášterem. Polnička patřila mezi nejstarší střediska železářské výroby na Vysočině.[…]

Výzkum polykulturní lokality v areálu Cukrovaru a lihovaru Dobrovice

Rok: 2013Kraj: StředočeskýKultura: eneolit (KNP), doba bronzová (únětická kultura)

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán záměrem investora výstavbou bioplynové stanice. Plocha archeologického výzkumu se nacházela vbývalém okrese Mladá Boleslav na katastru města Dobrovice v nadmořské výšce 225 m n. m (obr. č. 1). Zkoumaná plocha je umístěna vedle stávajícího areálu Cukrovaru a lihovaru Dobrovice.[…]

Víceúčelový sál Jupiterclub ve Velké Meziříčí

Rok: 2013Kraj: VysočinaKultura: vrcholný středověk, novověk

Zjišťovací archeologický výzkum v intravilánu Velkého Meziříčí byl vyvolán záměrem investora provést, vzhledem k nevyhovujícím podmínkám, demolici stávajícího sálu v místě budovy na parcele 255, č. p. 17 a vystavět nový víceúčelový sál. Přestavba je spojena s částečnou rekonstrukcí dané budovy s fasádou do historického náměstí.[…]

Protipovodňové opatření města Velké Meziříčí

Rok: 2013Kraj: VysočinaKultura: vrcholný středověk, novověk

V roce 2013 proběhl záchranný archeologický výzkum při výstavbě protipovodňového opatření města Velkého Meziříčí zajištěný archeologickou společností Pueblo, o.p.s. Výzkum spočíval v dokumentaci 250 m vzniklého profilu zadních traktů historických městských parcel, které ohraničovala říčka Balinka.

Stavbaři při výkopech odhalili čtyři až pět metrů vysoké profily, které nabídly unikátní řez historií města.[…]

Bytové domy C a D – Jinočany, III. etapa, NZ_2012_65

Rok: 2012Kraj: StředočeskýKultura: HaD, LT B-C

Záchranný archeologický výzkum v roce 2012 byl vyvolán výstavbou souboru bytových domů a komunikace na parc. č. 567/28, 567/29, 567/17 a volně navazoval na předchozí etapy výzkumu v roce 2011. Zájmové území se rozkládá na mírném JV svahu pod obcí Jinočany, terén se uklání směrem k Jinočanskému potoku a rozkládá se v nadmořských výškách 340 až 360 m n.[…]

Benešov, Depo České pošty, NZ_2012_148

Rok: 2012Kraj: StředočeskýKultura: vrcholný středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Benešov byl vyvolán záměrem investora, výstavbou nového depa České pošty, s. p. Plocha archeologického výzkumu se nacházela v ulici Pod Lihovarem na par. č. 2203/1 na mírně svažitém terénu se sklonem k severovýchodu v nadmořské výšce od 350 do 360 m n.[…]

Neveklov – přestavba nákupního centra, NZ_2012_96

Rok: 2012Kraj: StředočeskýKultura: vrcholný středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Neveklov byl vyvolán záměrem investora revitalizovat prostor obchodního centra, které zůstalo nedokončeno od devadesátých let 20. stol. Výzkum byl prováděn na jediném, v minulosti nezasaženém místě, a to při výstavbě parkoviště budoucího centra, parc. č.[…]

Golfový areál Pyšely, NZ_2011_158

Rok: 2012Kraj: StředočeskýKultura: vrcholný středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán záměrem investora vybudovat golfové hřiště včetně technického a klubového zázemí. Celková rozloha golfového areálu je 108,7 ha z toho 71 ha činí vlastní hrací hřiště. Součástí areálu budou i lesní pozemky o celkové rozloze cca 37 ha a rybník Debrný.[…]

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim I. etapa, NZ_2012_66

Rok: 2012Kraj: StředočeskýKultura: vrcholný středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Domašín byl vyvolán záměrem investora – výstavbou kanalizace, která svým rozsahem zasáhla celý intravilánu obce. Výzkum prokázal starší fázi rezidenčního dvora – tvrze, který byl v historii vymezen oproti zástavbě v intravilánu Domašína i příkopem.[…]