Záchranný archeologický výzkum ve Lhánicích

Rok: 2013Kraj: Vysočina
Lokalizace: intravilán obce Lhánice
Kultura: neolit, doba bronzová, středověk, novověk

V první polovině roku 2013 proběhl v intravilánu obce Lhánice záchranný archeologický výzkum vyvolaný záměrem investora, EON Česká republika, s.r.o., provést nový rozvod venkovního kabelového vedení NN. Výzkum byl prováděn formou průběžného dohledu při hloubení liniových výkopů. Po vyhloubení výkopů byla provedena rekognoskace řezů a zjištěné pozitivní situace byly začištěny, stratigraficky interpretovány a popsány, dále byly kresebně a fotograficky zdokumentovány a nakonec byly odebrány vzorky. Po dohodě se stavebníkem byly v ose stavebních výkopů vyhloubeny tři sondy, o rozměrech cca 1,5 × 1,5 m, s cílem získat reprezentativní vzorek archeologických situací v ploše.

Výzkumné sondy odkryté ve východní části obce Lhánice

Výzkumné sondy odkryté ve východní části obce Lhánice

Nejstarší objevené artefakty byly pravěkého stáří. Pokud bylo možné je dále chronologicky zařadit, tak nejstarší nálezy pocházely z období kultury s moravskou malovanou keramikou (neolit) a velatické kultury (mladší doba bronzová). Mladší nálezy pak bylo možné z hlediska datace zařadit do mladohradištního období a do období vrcholného středověku a novověku.

Okřín – amfora velatické kultury

Okřín – amfora velatické kultury byl součástí žárového hrobu

Z období kultury s moravskou malovanou keramikou pochází několik sídlištních objektů, kůlových jamek a kulturních vrstev, které obsahovaly keramické fragmenty nádob.

Za nejdůležitější nález lze však považovat žárový hrob z období velatické kultury, který obsahoval keramickou výbavu v podobě amfory – okřínu, dvou zlomků jedné mísy a části koflíku.

Nádoby velatické kultury

Dvě ze tří nádob velatické kultury vyzdvižených ze žárového pohřbu

Archeologické nálezy získané ze záchranného výzkumu byly laboratorně zpracovány, terénní dokumentace byla zdigitalizována. Archeologické situace byly dále interpretovány. Vybrané nálezy, především keramické nádoby, budou vystaveny v Muzeu Vysočiny v Jihlavě od 17. 6. 2016 do 11. 9. 2016 v rámci výstavy Archeologické výzkumy na Vysočině.

Příspěvek byl publikován 8.9.2016.