Záchranný archeologický výzkum v Jemnici

Rok: 2015Kraj: Vysočina
Lokalizace: intravilán města Jemnice
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v Jemnici byl vyvolán záměrem investora vystavět kanalizaci a čističku odpadních vod. Společnost Pueblo, o.p.s. provedla během léta až podzimu roku 2015 záchranný archeologický výzkum v městské části Podolí, u kostela sv. Jakuba Většího a v blízkosti historického centra města v prostoru ulice Dolní Valy, v ulici 28. října a v prostoru náměstí Svobody.

Výkopové práce na náměstí Svobody v Jemnici

Výkopové práce na náměstí Svobody v Jemnici

Záchranný archeologický výzkum odhalil v intravilánu obce Jemnice pozůstatky vrcholně středověkého, pozdně středověkého a novověkého osídlení. Nejstarší datovatelné nálezy pocházely z období 12. a počátku 13. století. Jednalo se o nálezy tuhové stolní keramiky ze sond S1–S4. Zjišťovací sondy se nalézaly v bezprostřední blízkosti kostela sv. Jakuba Většího v městské části Podolí. Jelikož se místo ohrožené stavebními výkopy nalézalo v blízkosti kostela, byla odkryta i část zaniklého hřbitova. Lidské ostatky byly po antropologickém zpracování pietně pohřbeny na místním hřbitově.

Románská věž kostela Jakuba Většího v Jemnici

Románská věž kostela Jakuba Většího v Jemnici

Pozdně středověké a novověké osídlení v prostoru za hradbami města bylo doloženo v ulici Dolní Valy před č. p. 492 a v ulici 28. října před č. p. 495–7. V prostoru mezi dnešním náměstím Svobody a ulice 28. října byla doložena existence jedné z bran, jež byla součástí vrcholně středověkého opevnění města Jemnice.

Hrob 11 odkrytý v sondě 2

Hrob 11 odkrytý v sondě 2

Artefakty získané ze záchranného archeologického výzkumu byly laboratorně zpracovány, terénní dokumentace byla zdigitalizována. Archeologické situace byly dále interpretovány. Nálezy získané z výzkumu v Jemnici byly uloženy v Muzeu Vysočiny v Jihlavě.

Příspěvek byl publikován 8.9.2016.