Hostomice, Tyršovo náměstí

Rok: 2015Kraj: Středočeský
Lokalizace: Hostomice, Tyršovo náměstí
Kultura: středověk, novověk

V souvislosti s plánovanou výstavbou nové kanalizace ve městě Hostomice byl společností Pueblo – archeologická společnost, o.p.s. proveden předstihový výzkum v ose budoucí kanalizační stoky. Bylo položeno celkem 12 sond v jižní části Tyršova náměstí a u kostela Nastolení sv. Petra v Antiochii.

Sonda 7 u kostela odkryla těsně pod povrchem starou dlažbu

Sonda 7 u kostela odkryla těsně pod povrchem starou dlažbu

První písemná zmínka o městečku Hostomice pochází z roku 1343, kdy pražský purkrabí Hynek Berka z Dubé obnovil měšťanům jejich práva a výsady, protože původní listiny měšťané ztratili. Vznik městečka lze tedy předpokládat někdy před uvedeným rokem. V sondách zachytil archeologický výzkum dláždění komunikací a následné navážky související pravděpodobně s parkovou úpravou prostoru náměstí někdy na konci 19. století.

Odkryv sondy 4 vytyčené jižně od kostela

Odkryv sondy 4 vytyčené jižně od kostela

V sondě u kostela (postaveného mezi lety 1743–1762) byl ve vrstvě pod dlažbou nalezen Tříkrejcar Františka I. s rokem ražby 1812, který datuje post quem dláždění v tomto prostoru. Z navážek dále pochází soubor zlomků keramiky, kachlů, strusky a zvířecích kostí. Keramika je předběžně datovaná do období od 15. do 19. století. Sondážemi jižně od presbytáře kostela, na jehož místě se předpokládá středověký předchůdce, byla doložena absence pohřebních aktivit.

Geodetické zaměření sklepení s valenou klenbou odkrytého pod silnicí před č.p. 226

Geodetické zaměření sklepení s valenou klenbou odkrytého pod silnicí před č.p. 226

Z tohoto pozorování lze vyvodit v podstatě dvě možné interpretace. Buď stál původní středověký filiální kostel, který je zmiňován k roku 1343, původně na jiném místě v prostoru náměstí, než se doposud předpokládalo, nebo obyvatelé Hostomic pohřbívali své mrtvé u kostela stojícího někde na okraji Hostomic, popř. v blízkém okolí. Jako místo posledního spočinutí by přicházel v úvahu hřbitov u farního kostela v nedalekých Bezdědicích, ke kterému měl filiální kostel v Hostomicích náležet. K zodpovězení této otázky bude proto potřeba dalších výzkumů.

Zlomky kachle s postavou šlechtice

Zlomky kachle s postavou šlechtice

Tříkrejcar Františka I. v porovnání s dnešní korunou

Tříkrejcar Františka I. v porovnání s dnešní korunou

Příspěvek byl publikován 8.9.2016.