Moravské Budějovice, Kollárova ulice

Rok: 2015Kraj: Vysočina
Lokalizace: Moravské Budějovice, Kollárova ulice
Kultura: středověk, novověk

Během léta a podzimu roku 2015 proběhl v Moravských Budějovicích na ulici Kollárova v blízkosti Fügnerova náměstí záchranný archeologický výzkum. Akce byla vyvolána záměrem investora vybudovat vodohospodářskou infrastrukturu a kanalizaci.

Po vyhloubení výkopů byla provedena rekognoskace řezů a zjištěné pozitivní situace byly začištěny, stratigraficky interpretovány a popsány, dále byly kresebně a fotograficky zdokumentovány a nakonec byly odebrány vzorky. Po dohodě se stavebníkem byly v blízkosti Fügnerova náměstí vyhloubeny dvě sondy, o rozměrech cca 1,5 × 1,5 m, s cílem získat reprezentativní vzorek archeologických situací v ploše.

Začištěný úsek výkopu s patrným archeologickým souvrstvím

Začištěný úsek výkopu s patrným archeologickým souvrstvím

Vzorkování archeologických výkopů zachycených na stěně výkopu

Vzorkování archeologických výkopů zachycených na stěně výkopu

Chronologicky nejstarší nález objevený při výzkumu pocházel z přelomu 13. a 14. století. Jednalo se o zlomek tuhové keramické nádoby.

Nejpočetnější nálezový celek z Kollárovy ulice tvořil střepový materiál, který bylo možný datačně zařadit do období 15. – 17. století. Převážná část této keramiky byla zevnitř zdobena hnědým glazováním. Kromě nálezů fragmentů kuchyňské keramiky byly při výzkumu v Moravských Budějovicích objeveny i početné kovové předměty jako například hřeby nebo brousek, ale také stříbrný krejcar s datem ražby 1698.

Výběr novověkých zlomků keramiky

Výběr novověkých zlomků keramiky

Revers mince s datem ražby 1698

Revers mince s datem ražby 1698

Archeologický výzkum přinesl další doklad o novověké výrobě perleťových knoflíků v prostoru intravilánu Moravských Budějovic. Výrobní materiál nalezený v Kollárově ulici byl laboratorně zpracován a poslán k podrobnější analýze. Stejný postup byl volen i v případě osteologického materiálu. Výsledky odborných analýz byly shrnuty v nálezové zprávě.

Archeologické nálezy získané ze záchranného výzkumu byly po ukončení terénní části laboratorně zpracovány, proběhla digitalizace terénní dokumentace, vyhodnocení archeologických situací a jejich interpretace. Nálezy získané z výzkumu na Kollárově ulici v Moravských Budějovicích byly uloženy v Muzeu Vysočiny v Jihlavě.

Příspěvek byl publikován 8.9.2016.