Záchranný archeologický výzkum v Ostrově nad Oslavou

Rok: 2014Kraj: Vysočina
Lokalizace: intravilán obce Ostrov nad Oslavou
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl zahájen před výstavbou kanalizace a ČOV v Městysu Ostrov nad Oslavou, na jaře v roce 2014. Archeologická prospekce spočívala v dokumentaci deseti sond v intravilánu obce. Sondy byly rozmístěny v blízkosti kostela, na návsi a v blízkosti místa bývalé tvrze.

V sondách byly odkryty nálezy především movitého charakteru. Jednalo se převážně o artefakty sloužící ke každodenní potřebě. Do takové skupiny můžeme řadit především kuchyňskou keramiku nebo keramiku stavební (kachle, mazanice). Další početnou skupinu nálezů tvořily kovové předměty, zlomky skla a struska. Kromě již zmíněných nálezů movitého charakteru byly v sondách identifikovány i nálezy nemovité. Ty byly zastoupeny především kamennými konstrukcemi, jako například dlažba z lomového kamene, štět nebo zbytky odvodňovacího systému.

Sonda 3 na prostranství před základní školou

Sonda 3 na prostranství před základní školou

Pod současným povrchem byly v sondách odkryty kulturní vrstvy, které obsahovaly keramické fragmenty nádob z období od 14. do 18. století. Nejstarší keramické nálezy byly získány ze sondy, která byla vyhloubena v blízkosti místa bývalé tvrze. Toto zjištění by mohlo poukazovat na možný dřívější vznik Ostrovské tvrze, než je uváděno v písemných pramenech. Ty se poprvé zmiňují o rytířském sídle postaveném za Jakuba Míty z Vostrova, tedy někdy po druhé polovině 16. století.

Masivní dláždění z lomového kamene odkryté v sondě 2

Masivní dláždění z lomového kamene odkryté v sondě 2

Po ukončení terénní části záchranného archeologického výzkumu proběhlo laboratorní zpracování nálezů, digitalizace terénní dokumentace, vyhodnocení archeologických situací a jejich interpretace. Nálezy získané z výzkumu v Ostrově nad Oslavou byly uloženy v Muzeu Vysočiny v Jihlavě.

Příspěvek byl publikován 8.9.2016.