Záchranný archeologický výzkum na Karlově náměstí v Třebíči

Rok: 2015Kraj: Vysočina
Lokalizace: intravilán obce Třebíč
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v historickém středu Třebíče byl vyvolán záměrem investora vybudovat vodohospodářskou infrastrukturu a kanalizaci. Archeologická akce započala v létě roku 2015. Jelikož se jednalo o relativně nedestruktivní metodu rekonstrukce potrubí (výměna stávajících trubek za nové „podvrtem“), byly zkoumané řezy spíše menších rozměrů.

Dokumentace začištěného profilu s archeologickým souvrstvím

Dokumentace začištěného profilu s archeologickým souvrstvím

I přes tento fakt byly v prostoru Karlova náměstí objeveny četné nálezy keramických fragmentů nádob, několik kusů mazanice, množství zlomků zvířecích kostí a novověká mince. Kromě movitých nálezů byla v prostoru náměstí odkryta i část kanalizace z období 17.–18. století.

Mince z 19. století

Mince z 19. století

Právě početný střepový materiál tvořil v celku chronologicky ucelený soubor, který bylo možné datačně zařadit do 12. nebo nejpozději do počátku 13. století. Společným znakem keramických fragmentů z tohoto období byla tuha obsažená v keramické hmotě.

Soubor zlomků keramiky datovatelných do 12. století

Soubor zlomků keramiky datovatelných do 12. století

Další obsáhlý soubor představovaly zlomky kosterních ostatků zvířat. Tyto nálezy byly po laboratorním zpracování dále poslány k odborné osteologické analýze a její výsledky byly shrnuty v nálezové zprávě.

Po ukončení terénní části záchranného archeologického výzkumu proběhlo laboratorní zpracování nálezů, digitalizace terénní dokumentace, vyhodnocení archeologických situací a jejich interpretace. Nálezy získané z výzkumu na Karlově náměstí v Třebíči byly uloženy v Muzeu Vysočiny v Jihlavě.

Příspěvek byl publikován 8.9.2016.