Záchranný archeologický výzkum ve Vojkově

Rok: 2015Kraj: Středočeský
Lokalizace: intravilán obce Vojkov
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl započat na základě stavebního záměru investora, Obce Vojkova, vybudování splaškové kanalizace a čističky odpadních vod. Archeologická akce byla započata na jaře roku 2015. Výzkum byl prováděn formou sondáže v trati výkopu pro kanalizaci a povrchovými sběry v okolí kontrolních šachet.

Celkem bylo vyčleněno devět sond o rozměrech 1,5 × 1,5 m, které byly začištěny, vyfoceny, ovzorkovány a skresleny ke geodeticky zaměřené ose. Sondy byly koncentrovány především v blízkosti zámku (dnešní domov pro seniory) a na návsi před kostelem sv. Jakuba.

Nejstarší nálezy pocházející s kulturních souvrství můžeme datačně zařadit do období od 12. do 13. století. Jednalo se především o keramické fragmenty nádob s příměsí tuhy.

Cihlový kanál s kamenným překladem odkrytý v sondě 3

Cihlový kanál s kamenným překladem odkrytý v sondě 3

Artefakty z mladšího období byly reprezentovány především keramickými zlomky nádob, často zdobenými glazováním (16.–19. století), zlomky skla a kovových předmětů, například nože nebo zlomek medailónku. Za nejmladší nález můžeme považovat mince s letopočtem uvádějícím rok 1964 a 1969.

Artefakty získané ze záchranného archeologického výzkumu byly laboratorně zpracovány, terénní dokumentace byla zdigitalizována. Archeologické situace byly dále interpretovány. Nálezy získané z výzkumu ve Vojkově byly uloženy v Muzeu Podblanicka.

Příspěvek byl publikován 8.9.2016.