Výzkumy

Filtrovat výzkumy

Vodovod a kanalizace v obcích Bolina a Bolinka

Rok: 2014Kraj: StředočeskýKultura: 15., 16., 19. a 20. století

Před vybudováním nového vodovodu a kanalizace s připojením na vodohospodářskou infrastrukturu města Vlašimi proběhl v roce 2014 předstihový archeologický výzkum v intravilánu městské části Bolinka a v obci Bolina, jež je také katastrálně součástí Vlašimi.

Zájmový prostor, ve kterém byly sondy vyčleněny, se nalézal především v intravilánu Boliny, v blízkosti dvou rybníků (v té době vypuštěných) a poblíž místa bývalé tvrze.[…]

Rekonstrukce povrchů a osazení kašny na nám. Republiky ve Žďáru nad Sázavou

Rok: 2014Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum proběhl v letních měsících 2014, na Náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou, kde byly na ploše náměstí prozkoumány objekty bývalého Špalíčku a Pivovaru. Záchranným výzkumem bylo získáno přes 33 000 ks archeologických nálezů, největší podíl nálezů tvoří části keramických nádob, dále se jedná o nálezy kostí, skla, kovových předmětů včetně mincí.[…]

Výstavba vodovodní sítě Bory na k. ú. Dolní a Horní Bory

Rok: 2014Kraj: VysočinaKultura: novověk, 20. století

Záchranný archeologický výzkum v roce 2014 dokládá v Horních Borech existenci archeologických situací ve zkoumaném prostoru. Výkopovými pracemi dotčená plocha přinesla doklady využití území od období raného novověku. Vrstvy obsahovaly nálezový materiál, který lze datovat do období kolem pol. 16. století.[…]

Nové Město na Moravě, úprava horní části Vratislavova náměstí

Rok: 2014Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum na náměstí v Novém Městě na Moravě přinesl doklady o lidské činnosti sahající přinejmenším do 14. století. Odkryté archeologické situace jasně prokazují intenzivní využívání zkoumaného prostoru od 14. století po současnost.

Do úrovně podloží byl zahlouben objekt interpretovaný jako vyhloubený základ pro lehkou dřevěnou konstrukci.[…]

Polní cesta C1 v k. ú. Mohelno

Rok: 2014Kraj: VysočinaKultura: neolit, ml. neolit/eneolit, vrcholný středověk

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Mohelno byl vyvolán záměrem investora realizovat výstavbu polní cesty C1. Výzkum byl prováděn na stavbou ohrožených plochách v listopadu a prosinci roku 2014 na základě dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřené mezi oprávněnou organizací Pueblo – archeologická společnost, o.[…]

PČOV Miškovice – modernizace

Rok: 2014Kraj: StředočeskýKultura: pravěk, středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v areálu PČOV Miškovice byl vyvolán záměrem investora, Pražské vodohospodářské společnosti, a. s., modernizovat stávající čistírnu odpadních vod. Zájmový prostor archeologického výzkumu se nacházel na území bývalého okresu Praha-východ, v katastru obce Veleň, v severovýchodní části areálu PČOV Miškovice.[…]

Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov

Rok: 2013Kraj: VysočinaKultura: časný novověk

Plocha archeologického výzkumu se nachází v bývalém okrese Žďár nad Sázavou,
v katastru obce Jimramov. Záchranný archeologický výzkum „Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov“ byl vyvolán záměrem investora vystavět novou kanalizaci v Městysu Jimramov. Výzkum byl prováděn formou dohledu a předstihového výzkumu na stavbou dotčených liniových výkopech v letech 2012 a 2013.[…]

Kanalizace a ČOV Polnička

Rok: 2013Kraj: VysočinaKultura: vrcholný středověk, novověk

Prostor archeologického výzkumu se nacházel v katastrálním území Polnička, okres Žďár nad Sázavou, kraji Vysočina. Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán záměrem investora vybudovat kanalizaci a ČOV v obci Polnička.

Obec Polnička byla založena někdy před rokem 1293 žďárským klášterem. Polnička patřila mezi nejstarší střediska železářské výroby na Vysočině.[…]

Výzkum polykulturní lokality v areálu Cukrovaru a lihovaru Dobrovice

Rok: 2013Kraj: StředočeskýKultura: eneolit (KNP), doba bronzová (únětická kultura)

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán záměrem investora výstavbou bioplynové stanice. Plocha archeologického výzkumu se nacházela vbývalém okrese Mladá Boleslav na katastru města Dobrovice v nadmořské výšce 225 m n. m (obr. č. 1). Zkoumaná plocha je umístěna vedle stávajícího areálu Cukrovaru a lihovaru Dobrovice.[…]

Víceúčelový sál Jupiterclub ve Velké Meziříčí

Rok: 2013Kraj: VysočinaKultura: vrcholný středověk, novověk

Zjišťovací archeologický výzkum v intravilánu Velkého Meziříčí byl vyvolán záměrem investora provést, vzhledem k nevyhovujícím podmínkám, demolici stávajícího sálu v místě budovy na parcele 255, č. p. 17 a vystavět nový víceúčelový sál. Přestavba je spojena s částečnou rekonstrukcí dané budovy s fasádou do historického náměstí.[…]