Výzkumy

Filtrovat výzkumy

Novostavba prodejny potravin NORMA, ul. Poděbradská

Rok: 2019Kraj: StředočeskýKultura: starší doba železná, novověk

Na jaře roku 2019 provedla spol. Pueblo, o. p. s. záchranný archeologický výzkum před plánovanou stavbou prodejny potravin Norma. Zkoumaná plocha o velikosti 0,6 ha se nacházela jihozápadně od centra města Sadská v nadmořské výšce 188 m n. m. Severně ji ohraničovala ulice Poděbradská, západně byl pozemek vymezen čerpací stavicí Benzina a blízkou vodotečí potoka Smradlák.[…]

Změna stavby RD Komenského 31 na bytový dům, Rokycany

Rok: 2019Kraj: StředočeskýKultura: vrcholný středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v historickém jádru města Rokycany byl vyvolán záměrem investora vystavět bytový dům v Komenského ulici. Před samotnou stavbou proběhla demolice stávajícího domu souběžně s výzkumem realizovaným pracovníky ZČU v Plzni. Po demolici domu oslovil investor společnost Pueblo, o.[…]

Březník – kanalizace a ČOV

Rok: 2019Kraj: VysočinaKultura: eneolit, latén, vrcholný až pozdní středověk, novověk

V měsíci únoru proběhl na katastru obce Březník záchranný archeologický výzkum, který byl vyvolaný stavbou ČOV a kanalizace v obci. Na ploše skrývky pro uložení mezideponie zeminy byla zjištěna koncentrace propálené hlíny – tzv. mazanice a úštěpy kamenných nástrojů. Zjištěná lokalita se nachází na mírném jižním svahu v povodí potoka Luh, v jihovýchodní části obce Březník.[…]

Polykulturní sídelní areál na k. ú. Sovínky

Rok: 2018Kraj: StředočeskýKultura: eneolit doba laténská, doba římská

V letních měsících roku 2018 provedla spol. Pueblo, o. p. s. záchranný archeologický výzkum na k. ú. Sovínky. Výzkum byl vyvolán výstavbou komunikace pro dvanáct domů. Lokalita se nachází na vyvýšené terase, 280 m n. m. Plocha skrývky pro budoucí komunikaci činila cca 0,5 ha, celkem zde bylo zachyceno 116 objektů datovaných do období eneolitu, doby laténské a doby římské.[…]

Polykulturní sídelní areál na k. ú. Buštěhrad

Rok: 2018Kraj: StředočeskýKultura: neolit, eneolit, doba bronzová, novověk

Před výstavbou komplexu 38 RD na k. ú. Buštěhrad, provedla spol. Pueblo, o. p. s. během léta 2018 záchranný archeologický výzkum.  Komplex nových domů se nachází na mírném SZ svahu, což odráželo značně rozdílnou mocnost nadložních vrstev (0,3–1,5 m).  Na ploše téměř 0,5 ha byl odhalen polykulturní sídelní areál obsahující komponenty z období neolitu, eneolitu, doby bronzové a výrobní areál z období novověku.[…]

Záchranný archeologický výzkum na náměstí ve Velkém Meziříčí

Rok: 2017Kraj: StředočeskýKultura: novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu města Velké Meziříčí byl vyvolán záměrem investora připojit objekt k rozvodům zemního plynu. Výzkum proběhl během listopadu roku 2017 a v tomto případě šlo o tzv. ne-investorskou aktivitu (stavebník byl fyzická osoba), veškeré náklady tedy spojené se záchranný archeologickým výzkumem hradila společnost Pueblo, o.p.s.[…]

Záchranný archeologický výzkum na zámku Žďár během výstavby Interpretačního centra

Rok: 2017Kraj: VysočinaKultura: 13.–18. století

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán záměrem investora provést stavební úpravy zahrnující zemní práce na prostranství bezprostředně sousedícího se zámkem Žďár. Výzkum byl proveden mezi dubnem a květnem roku 2017. Zájmový prostor se nacházel jižně od areálu žďárského zámku, mezi plochami rybníků Konvent a Bránský.[…]

Třetí etapa záchranného archeologického výzkumu v areálu cukrovaru Dobrovice

Rok: 2017Kraj: StředočeskýKultura: pravěk

Od roku 2011 provádí společnost Pueblo, o. p. s. záchranné archeologické výzkumy v areálu cukrovaru Dobrovice. V roce 2017 byl výzkum vyvolán plánovanou výstavbou nového technologického provozu cukrovaru. Na skryté ploše o rozměru cca 2000 m2, bylo identifikováno 38 kůlových a sloupových jam a dva sídlištní objekty.[…]

Záchranný archeologický výzkum při výstavbě Digitalizačního centra Knihovny AV ČR v Jenštejně

Rok: 2017Kraj: StředočeskýKultura: pravěk, 15.–16. století

Během letních měsíců roku 2017 proběhl záchranný archeologický výzkum před stavbou Digitalizačního centra Knihovny AV ČR na k. ú. Jenštejn. Areál Knihovny se nalézá v historickém intravilánu obce, v bývalém Strachově statku č. p. 25.

Na ploše budoucí stavby (cca 300 m2) se nacházel sklad, původní terén byl tedy v minulosti již z části odtěžen.[…]

Záchranný archeologický výzkum v Žiželicích – Hradišťko II

Rok: 2015Kraj: StředočeskýKultura: eneolit, únětická kultura, halštat, doba římská

V měsíci březnu roku 2015 proběhl v obci Hradištko záchranný archeologický výzkum, vyvolaný výstavbou zpevněných ploch na místní návsi. Zájmové území se nachází cca 150 m jižně od zaniklého hradu, který byl poprvé zmíněn k roku 1299. Hrad na Hradišťku (původní název neznáme) byl vybudován na mírném návrší, ze třech stran chráněném řekou Cidlinou.[…]