Výzkumy

Filtrovat výzkumy

Záchranný archeologický výzkum ve Lhánicích

Rok: 2013Kraj: VysočinaKultura: neolit, doba bronzová, středověk, novověk

V první polovině roku 2013 proběhl v intravilánu obce Lhánice záchranný archeologický výzkum vyvolaný záměrem investora, EON Česká republika, s.r.o., provést nový rozvod venkovního kabelového vedení NN. Výzkum byl prováděn formou průběžného dohledu při hloubení liniových výkopů. Po vyhloubení výkopů byla provedena rekognoskace řezů a zjištěné pozitivní situace byly začištěny, stratigraficky interpretovány a popsány, dále byly kresebně a fotograficky zdokumentovány a nakonec byly odebrány vzorky.[…]

Záchranný archeologický výzkum v Jemnici

Rok: 2015Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v Jemnici byl vyvolán záměrem investora vystavět kanalizaci a čističku odpadních vod. Společnost Pueblo, o.p.s. provedla během léta až podzimu roku 2015 záchranný archeologický výzkum v městské části Podolí, u kostela sv. Jakuba Většího a v blízkosti historického centra města v prostoru ulice Dolní Valy, v ulici 28.[…]

Hostomice, Tyršovo náměstí

Rok: 2015Kraj: StředočeskýKultura: středověk, novověk

V souvislosti s plánovanou výstavbou nové kanalizace ve městě Hostomice byl společností Pueblo – archeologická společnost, o.p.s. proveden předstihový výzkum v ose budoucí kanalizační stoky. Bylo položeno celkem 12 sond v jižní části Tyršova náměstí a u kostela Nastolení sv. Petra v Antiochii.[…]

Polykulturní archeologická lokalita Brandýs nad Labem, ulice Zápská

Rok: 2015Kraj: StředočeskýKultura: neolit, doba bronzová, latén

Před výstavbou nákupního centra Kaufland na ploše bývalé zahradní kolonie v Brandýse nad Labem provedla společnost Pueblo, o.p.s. na podzim roku 2015 záchranný archeologický výzkum. Na ploše téměř 1 ha byl odhalen polykulturní sídelní areál, obsahující komponenty z období neolitu, doby bronzové a doby laténské.[…]

Vodovod a kanalizace v obcích Bolina a Bolinka

Rok: 2014Kraj: StředočeskýKultura: 15., 16., 19. a 20. století

Před vybudováním nového vodovodu a kanalizace s připojením na vodohospodářskou infrastrukturu města Vlašimi proběhl v roce 2014 předstihový archeologický výzkum v intravilánu městské části Bolinka a v obci Bolina, jež je také katastrálně součástí Vlašimi.

Zájmový prostor, ve kterém byly sondy vyčleněny, se nalézal především v intravilánu Boliny, v blízkosti dvou rybníků (v té době vypuštěných) a poblíž místa bývalé tvrze.[…]

Rekonstrukce povrchů a osazení kašny na nám. Republiky ve Žďáru nad Sázavou

Rok: 2014Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum proběhl v letních měsících 2014, na Náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou, kde byly na ploše náměstí prozkoumány objekty bývalého Špalíčku a Pivovaru. Záchranným výzkumem bylo získáno přes 33 000 ks archeologických nálezů, největší podíl nálezů tvoří části keramických nádob, dále se jedná o nálezy kostí, skla, kovových předmětů včetně mincí.[…]

Výstavba vodovodní sítě Bory na k. ú. Dolní a Horní Bory

Rok: 2014Kraj: VysočinaKultura: novověk, 20. století

Záchranný archeologický výzkum v roce 2014 dokládá v Horních Borech existenci archeologických situací ve zkoumaném prostoru. Výkopovými pracemi dotčená plocha přinesla doklady využití území od období raného novověku. Vrstvy obsahovaly nálezový materiál, který lze datovat do období kolem pol. 16. století.[…]

Nové Město na Moravě, úprava horní části Vratislavova náměstí

Rok: 2014Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum na náměstí v Novém Městě na Moravě přinesl doklady o lidské činnosti sahající přinejmenším do 14. století. Odkryté archeologické situace jasně prokazují intenzivní využívání zkoumaného prostoru od 14. století po současnost.

Do úrovně podloží byl zahlouben objekt interpretovaný jako vyhloubený základ pro lehkou dřevěnou konstrukci.[…]

Polní cesta C1 v k. ú. Mohelno

Rok: 2014Kraj: VysočinaKultura: neolit, ml. neolit/eneolit, vrcholný středověk

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Mohelno byl vyvolán záměrem investora realizovat výstavbu polní cesty C1. Výzkum byl prováděn na stavbou ohrožených plochách v listopadu a prosinci roku 2014 na základě dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřené mezi oprávněnou organizací Pueblo – archeologická společnost, o.[…]

PČOV Miškovice – modernizace

Rok: 2014Kraj: StředočeskýKultura: pravěk, středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v areálu PČOV Miškovice byl vyvolán záměrem investora, Pražské vodohospodářské společnosti, a. s., modernizovat stávající čistírnu odpadních vod. Zájmový prostor archeologického výzkumu se nacházel na území bývalého okresu Praha-východ, v katastru obce Veleň, v severovýchodní části areálu PČOV Miškovice.[…]