Změna stavby RD Komenského 31 na bytový dům, Rokycany

Rok: 2019Kraj: Středočeský
Lokalizace: město Rokycany
Kultura: vrcholný středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v historickém jádru města Rokycany byl vyvolán záměrem investora vystavět bytový dům v Komenského ulici. Před samotnou stavbou proběhla demolice stávajícího domu souběžně s výzkumem realizovaným pracovníky ZČU v Plzni. Po demolici domu oslovil investor společnost Pueblo, o. p. s. s žádostí o provedení výzkumu při bagrování základů nového bytového domu. Výzkum byl realizován v listopadu roku 2019.

Před bagrováním základů bytového domu byla začištěna plocha po demolici předchozího domu a byly položeny čtyři menší sondy v místech s předpokládaným archeologickým potenciálem. Po vybagrování základových pasů byly zdokumentovány stěny výkopů. Objevené archeologické situace byly začištěny, fotograficky a fotogrammetricky zdokumentovány a kresebně interpretovány do terénních fotoplánů. Dokumentované situace byly popsány podle standardního deskriptivního systému pro popis terénních situací společnosti Pueblo, o. p. s. Nakonec byly archeologické situace ovzorkovány za účelem získání datovatelných artefaktů a celá plocha výzkumu byla geodeticky zaměřena.

Obrázek fotogramu plochy výzkumu zachycený pomocí dronu.

Celkový fotogram plochy po začištění, foto: Petr Mudra

V důsledku předchozí demolice domu a podsklepení části parcely byly zachycené archeologické situace poměrně fragmentární. Nejstarší doložené osídlení, které datujeme na základě keramiky do 13. století, bylo zachyceno ve formě zbytku jílovité vrstvičky, která nasedala na podložní písčitý jíl. Našly se i zahloubené sídlištní objekty, které snad můžeme zařadit do nejstaršího osídlení, bohužel jejich výplně neobsahovaly datovatelnou keramiku.

V části plochy archeologický výzkum zachytit kulturní vrstvu obsahující keramiku ze 14.–15. století. V prostoru výzkumu se dále dochovaly zbytky sypané dlažby a základových zdí
z různých fází výstavby domu předběžně datovaných do období novověku. Ve zbytku plochy byly zachyceny situace dokládající využívání prostoru v novověku až recentního období. Na místě budoucího parkoviště v zadní části parcely, byla položena sonda, ve které se našla sloupová jáma s dochovaným dřevěným sloupem, v důsledku vysoké hladiny spodní vody, překrytá sekundárně přemístěnou spáleništní vrstvou s keramickými zlomky ze 14.–15. století. Nález sloupové jámy indikuje dřevohlinitou obytnou nebo hospodářskou stavbu.

Příspěvek byl publikován 15.12.2020.