Třetí etapa záchranného archeologického výzkumu v areálu cukrovaru Dobrovice

Rok: 2017Kraj: Středočeský
Lokalizace: Dobrovice, areál cukrovaru
Kultura: pravěk

Od roku 2011 provádí společnost Pueblo, o. p. s. záchranné archeologické výzkumy v areálu cukrovaru Dobrovice. V roce 2017 byl výzkum vyvolán plánovanou výstavbou nového technologického provozu cukrovaru. Na skryté ploše o rozměru cca 2000 m2, bylo identifikováno 38 kůlových a sloupových jam a dva sídlištní objekty.

Vyznačení plochy výzkumu na katastrálním plánu města Dobrovice

Obr. 1: Vyznačení plochy výzkumu na katastrálním plánu města Dobrovice. Zdroj: Pueblo, o.p.s.

Archeologický výzkum zachytil nejspodnější partie kůlových jam zahloubených často pouze několik centimetrů. Částečná zachovalost archeologických terénů neumožnila významnější identifikaci jednotlivých nadzemních konstrukcí. Výjimku tvoří dvě čtveřice kůlových jam orientovaných ve směru SV–JZ, které tvoří zřejmě pozůstatek dlouhého domu. Zachycené osy byly rozpoznány v délce cca 15 m (Obr. č. 2).

Plán jižní části výzkumu, kde jsou patrné 2 řady kůlových jam.

Obr. 2: Plán jižní části výzkumu, kde jsou patrné 2 řady kůlových jam. Zdroj: Pueblo, o.p.s.

Nejvýraznější objekt představuje sídlištní jáma kruhového půdorysu o průměru 1,2 m. Ve spodní části objektu se nacházela dvě torza nádob (Obr. č. 4), které datujeme do období eneolitu, resp. kultury kulovitých amfor.

Detail kůlové jámy č. 537 po skrývce.

Obr. 3: Detail kůlové jámy č. 537 po skrývce. Zdroj: Pueblo, o.p.s.

Sídlištní jáma č. 530 s nálezem torza 2 keramických nádob.

Obr. 4: Sídlištní jáma č. 530 s nálezem torza 2 keramických nádob. Zdroj: Pueblo, o.p.s.

Ze všech zjištěných objektů byly odebrány vzorky na proplavení, ze čtyř objektů se podařilo získat dostatečné vzorky pro radiokarbonovou metodu datování.

Výzkum z roku 2017 navazuje na II. etapu archeologického výzkumu z roku 2014, kdy byl cca 200 m SZ od zkoumané plochy identifikován polykulturní sídelní areál únětické kultury a kultury nálevkových pohárů.

Autor: Mgr. Pavel Hušták

Příspěvek byl publikován 18.10.2018.