Záchranný archeologický výzkum při výstavbě Digitalizačního centra Knihovny AV ČR v Jenštejně

Rok: 2017Kraj: Středočeský
Lokalizace: Jenštejn, intravilán
Kultura: pravěk, 15.–16. století

Během letních měsíců roku 2017 proběhl záchranný archeologický výzkum před stavbou Digitalizačního centra Knihovny AV ČR na k. ú. Jenštejn. Areál Knihovny se nalézá v historickém intravilánu obce, v bývalém Strachově statku č. p. 25.

Na ploše budoucí stavby (cca 300 m2) se nacházel sklad, původní terén byl tedy v minulosti již z části odtěžen. Po mechanické skrývce bylo identifikováno 22 zahloubených objektů, z nichž 2 nápadné koncentrace interpretujeme jako pozůstatky dřevěných konstrukcí – domů (Obr. č. 1).

Situace ZAV – začištění plochy po skrývce, patrné jsou půdorysy objektů a historických terénů.

Obr. č. 1: Situace ZAV – začištění plochy po skrývce, patrné jsou půdorysy objektů a historických terénů, foto: Hušták

Domy byly orientovány ve směru sever – jih, rozměr činil cca 6,5 m x 3,5 m (Obr. č. 2).

Půdorysy dokumentovaných objektů po exkavaci.

Obr. č. 2: Půdorysy dokumentovaných objektů po exkavaci, vypracoval a upravil: Švácha, Hušták

Na severní straně byl u obou domů umístěn loch (zásobní jáma) o průměru 1,5 m (Obr. č. 3).

Exkavace domu č. 506, v popředí je patrná zásobní jáma č. 516.

Obr. č. 3: Exkavace domu č. 506, v popředí je patrná zásobní jáma č. 516, zdroj: Pueblo, o.p.s.

Jeden z uvedených lochů obsahoval množství skořápek a zbytky větší nádoby. V půdorysu domů se nenacházely žádné sloupové jámy, ani zbytky kamenné podezdívky. Zachované kolmé hrany objektů a podélné žlaby zahloubené do sprašového podloží naznačují, že se mohlo jednat o domy srubové konstrukce.

Situace terénu po ukončení ZAV, celkem identifikováno 22 zahloubených objektů (identifikovány 2 domy a 3 zásobní jámy).

Obr. č. 4: Situace terénu po ukončení ZAV, celkem identifikováno 22 zahloubených objektů (identifikovány 2 domy a 3 zásobní jámy).

Z identifikovaných objektů (Obr.č. 4) pochází množství archeologických nálezů předběžně datovaných na přelom 15. – 16. století (Obr.č. 5, 6, 7). Nejčetnější nálezy tvoří kuchyňská keramika, dále zvířecí kosti, mazanice a zlomky skla. Z kovových nálezů převažují železné hřebíky a skoby, dále několik kusů bronzových špendlíků. Minimálně jsou zastoupeny nálezy kachlů.

Obr. č. 5: Nález keramické láhve 16. stol.

Obr. č. 5: Nález keramické láhve 16. stol. foto: Hoffmannová

Obr. č. 6: Nález oxidačně pálené, uvnitř glazované kuchyňské keramiky, 16. stol.

Obr. č. 6: Nález oxidačně pálené, uvnitř glazované kuchyňské keramiky, 16. stol. foto: Hoffmannová

Obr. č. 7: Zlomek skleněného ucha s cínovým uchycením na víko, 16. stol.

Obr. č. 7: Zlomek skleněného ucha s cínovým uchycením na víko, 16. stol. foto: Hoffmannová

Zjištěné archeologické situace se nacházejí necelých 100 m od hradu Jenštejn. Hrad byl založen v polovině 14. století. Během 16. století byl hrad již v úpadku a často měnil majitele. Od 30. let 16. století dochází k založení 14 gruntů, jejichž půdorysy jsou dodnes patrné a tvoří jádro obce soustředěné kolem půlkruhové návsi. Jedním ze 14 gruntů je i již zmíněný Strachův statek (Obr č. 8).

Obr. č. 8: Letecký snímek obce Jenštejn stav 1921. V pravé části patrný hrad, nalevo půlkruhová náves s grunty. Červeně je vyznačena plocha ZAV z roku 2017.

Obr. č. 8: Letecký snímek obce Jenštejn stav 1921. V pravé části patrný hrad, nalevo půlkruhová náves s grunty. Červeně je vyznačena plocha ZAV z roku 2017. zdroj: archiv p. Kovandy, upravil: Hušták

Autor: Pavel Hušták (Pueblo, o.p.s.)

Příspěvek byl publikován 18.10.2018.