Záchranný archeologický výzkum v Žiželicích – Hradišťko II

Rok: 2015Kraj: Středočeský
Lokalizace: intravilán obce Žiželice – Hradišťko
Kultura: eneolit, únětická kultura, halštat, doba římská

V měsíci březnu roku 2015 proběhl v obci Hradištko záchranný archeologický výzkum, vyvolaný výstavbou zpevněných ploch na místní návsi. Zájmové území se nachází cca 150 m jižně od zaniklého hradu, který byl poprvé zmíněn k roku 1299. Hrad na Hradišťku (původní název neznáme) byl vybudován na mírném návrší, ze třech stran chráněném řekou Cidlinou. Jádro hradu je lokalizováno v dnešní zástavbě do dvora č. p. 30. Hrad byl označen jako pustý už k roku 1517 a dnes po něm již nejsou v terénu viditelné pozůstatky.

Částečně odkrytý půdorys polozemnice z doby římské

Částečně odkrytý půdorys polozemnice z doby římské

O to větší překvapení přinesl výzkum v letošním roce, kdy byl v šíři komunikace objeven val, zahloubený příkop chránící jižní část ostrožny. Vzhledem k charakteru nálezů, které datujeme do období 13.–15. století, lze výstavbu příkopu ztotožnit s hradem, který zde stával ve vrcholném středověku. Tento příkop, vzhledem ke značné přírodní depresi označoval jeho nejjižnější část. K dalším zajímavým nálezům rozhodně patří dva zahloubené objekty-domy či hospodářské stavby, které rovněž tvořily zázemí hradu.

Příkop – součást opevnění zaniklého hradu

Příkop – součást opevnění zaniklého hradu

Kromě nalezených památek z období vrcholného středověku, archeologický výzkum přinesl doklady o osídlení daleko starším, a to v době římské (3. stol. n. l.), dále z halštatského období (cca 6. stol. před n. l.), dále osídlení z období tzv. únětické kultury (cca 2 000 před n. l.) a nejstarší doložené osídlení z období eneolitu, který trval v rozmezí 4.–2. tis. před n. l.). Nálezy, především keramických zlomků, pocházejí především již z přemístěných situací, což je dáno četnou stavební činností na lokalitě. Výše uvedené nálezy svědčí o významné polykulturní lokalitě, která byla odedávna vyhledávána pro její vhodnou polohu.

Momentka z výzkumu I

Momentka z výzkumu I

Artefakty získané ze záchranného archeologického výzkumu byly laboratorně zpracovány, terénní dokumentace byla zdigitalizována a osteologický materiál a malakofauna byly poslány na odbornou analýzu. Archeologické situace byly dále interpretovány. Nálezy získané z výzkumu v Hradišťku II byly uloženy v Polabském muzeu Poděbrady.

Momentka z výzkumu II

Momentka z výzkumu II

Příspěvek byl publikován 8.9.2016.