Polykulturní sídelní areál na k. ú. Sovínky

Rok: 2018Kraj: Středočeský
Lokalizace: Sovínky (okr. Mladá Boleslav), ul. Prošovická
Kultura: eneolit doba laténská, doba římská

V letních měsících roku 2018 provedla spol. Pueblo, o. p. s. záchranný archeologický výzkum na k. ú. Sovínky. Výzkum byl vyvolán výstavbou komunikace pro dvanáct domů. Lokalita se nachází na vyvýšené terase, 280 m n. m. Plocha skrývky pro budoucí komunikaci činila cca 0,5 ha, celkem zde bylo zachyceno 116 objektů datovaných do období eneolitu, doby laténské a doby římské.

Pohled na plochu výzkumu od S. Foto: Pavel Hušták

Pohled na plochu výzkumu od S. Foto: Pavel Hušták

Komponenta eneolitická je zastoupena nálezem kostrového hrobu č. 589. Jedinec byl pohřben v ose V–Z, ležel na levém boku, obličej směřoval k jihu. Jedinou hrobovou výbavou bylo kostěné šídlo. Způsob pohřbu je charakteristický pro pohřeb ženy z období kultury se šňůrovou keramikou. Zajímavý nález byl učiněn po vyjmutí ostatků a začištění hrobové jámy.  Byly zde patrné zbytky propáleného podloží, spraše. Zbytky propálení se koncentrovalo ve středu hrobové jámy, zřejmě se jednalo o součást pohřebního rituálu. Komunikace s bohy pomocí ohně či kouře byla a je praktikována v mnoha kulturách.

Pohled na odkrytou jámu č. 589 s kostrovým pohřbem. Foto: Petr Mudra

Pohled na odkrytou jámu č. 589 s kostrovým pohřbem. Foto: Petr Mudra

Nejčetněji zastoupená komponenta na lokalitě náleží do období LTA. Jedná se o nálezy zahloubených domů, zásobních jam a otisků kůlových jam pro nadzemní konstrukce. Ze zahloubených domů č. 532 a 534 pochází nálezy keramiky zdobené geometrickými kolky, tzv. braubašské zboží. V  zásobní jámě č. 524, která obsahovala zbytky velké keramické nádoby z doby laténské, byly nalezeny ostatky minimálně třinácti jedinců. Lebky byly vyskládány do úhledné pyramidy, kolem ní byly uloženy další, především dlouhé, kosti. Zatím pracujeme s hypotézou, že příchozí osadníci z doby laténské v průběhu výstavby vesnice narazili na starší kostrové pohřebiště z období eneolitu a ostatky přepohřbili. Lidské ostatky i výplň objektu, budou zkoumány mimo jiné i pomocí radiouhlíkové metody což nám pomůže objasnit genezi pohřbených jedinců.

Pohled na přepohřbené ostatky v zásobní jámě č. 524. Foto: Petr Mudra

Pohled na přepohřbené ostatky v zásobní jámě č. 524. Foto: Petr Mudra

Nejmladší zachycenou komponentou reprezentuje zahloubený dům č. 564 ze starší doby římské RA. Z domu pochází několik zlomků keramiky plaňanského horizontu.

Archeologické nálezy získané ze záchranných výzkumů jsou ve fázi laboratorního zpracování. Výsledky přírodovědných analýz a následné interpretační shrnutí předpokládáme do konce příštího roku.

Autor: Mgr. Pavel Hušták, info@pueblo-ops.cz

Příspěvek byl publikován 24.6.2019.