Bytové domy C a D – Jinočany, III. etapa, NZ_2012_65

Rok: 2012Kraj: Středočeský
Lokalizace: k. ú. Jinočany, okr. Praha – západ
Kultura: HaD, LT B-C

Záchranný archeologický výzkum v roce 2012 byl vyvolán výstavbou souboru bytových domů a komunikace na parc. č. 567/28, 567/29, 567/17 a volně navazoval na předchozí etapy výzkumu v roce 2011. Zájmové území se rozkládá na mírném JV svahu pod obcí Jinočany, terén se uklání směrem k Jinočanskému potoku a rozkládá se v nadmořských výškách 340 až 360 m n. m. Výzkum identifikoval pokračování sídelního areálu zemědělské osady z mladší doby železné LTC.

Exkavace zahloubené zemnice č. 613, datované do LTB.

Exkavace zahloubené zemnice č. 613, datované do LTB.

Kromě množství sídelních objektů bylo na sídlišti zachyceno dalších sedm zahloubených laténských domů. Ve čtyřech zahloubených objektech – domech nebyly nalezeny stopy po otopném zařízení, zřejmě tedy měly jinou než sídelní funkci. Půdorysy domů byly ve všech případech obdélné, orientace JZ – SV. Na ploše E se podařilo zachytit palisádový plot v délce cca 30 m, který snad vymezoval sídelní areál či jeho část (dvorec?). Další identifikovanou komponentou byl nalezený hliník oválného půdorysu z halštatského období HaD2,3 o rozměrech cca 12 × 6 m. Celkové vyhodnocení výzkumu bude možné až po začlenění geofyzikálních a environmentálních dat, které jsou momentálně ve fázi zpracování.

Exkavace tzv. hliníku, datovaného na základě nálezů do HaD.

Exkavace tzv. hliníku, datovaného na základě nálezů do HaD.

Příspěvek byl publikován 8.11.2013.