Benešov, Depo České pošty, NZ_2012_148

Rok: 2012Kraj: Středočeský
Lokalizace: k. ú. Benešov, okr. Benešov
Kultura: vrcholný středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Benešov byl vyvolán záměrem investora, výstavbou nového depa České pošty, s. p. Plocha archeologického výzkumu se nacházela v ulici Pod Lihovarem na par. č. 2203/1 na mírně svažitém terénu se sklonem k severovýchodu v nadmořské výšce od 350 do 360 m n. m. na k. ú. Benešova u Prahy. Ze západní a severní strany je lokalita obtékána ve vzdálenosti do cca 100 m levostranným přítokem Benešovského potoka.

Exkavace kulturního souvrství, celkový pohled.

Exkavace kulturního souvrství, celkový pohled.

Záchranný archeologický výzkum prokázal intenzivní osídlení v těsné blízkosti zájmového prostoru v rozmezí 13. – 14. stol., jak dokládá plošný nález deluviálních sedimentů, (tzv. kulturního souvrství) o mocnosti cca 0,5 m v JV části plochy obsahující množství zlomků keramického materiálu. Archeologický výzkum v roce 2012 prokázal intenzivní sídelní funkci v nejbližším, výše položeném prostoru (dnes skladovací a průmyslový areál), v rozmezí 13. – 14. století. Zřejmě se zde jednalo o suburbium historického jádra města Benešov, vzdáleného od centra cca 300 m.

Příspěvek byl publikován 8.11.2013.