Neveklov – přestavba nákupního centra, NZ_2012_96

Rok: 2012Kraj: Středočeský
Lokalizace: k. ú. Neveklov, okr. Benešov
Kultura: vrcholný středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Neveklov byl vyvolán záměrem investora revitalizovat prostor obchodního centra, které zůstalo nedokončeno od devadesátých let 20. stol. Výzkum byl prováděn na jediném, v minulosti nezasaženém místě, a to při výstavbě parkoviště budoucího centra, parc. č. 33/7 a 33/1. Záchranný archeologický výzkum při revitalizaci plochy navazující v J části na Náměstí Jana Heřmana, přinesl ojedinělé doklady sídelního areálu již od 13. století (především se jednalo o redeponované, reziduální zlomky keramiky).

Exkavace kulturního souvrství, celkový pohled.

Exkavace kulturního souvrství, celkový pohled.

Vrcholně středověké doklady osídlení též dokládá dnes již barokizovaný kostel sv. Havla, který se nachází v těsné blízkosti zájmové plochy archeologického výzkumu. Pozůstatky vrcholně středověké stavby dnes dokládají pouze nalezené fragmenty kamenických prvků v obvodové zdi dnešního kostela. Archeologický výzkum dále prokázal intenzivní urbanistický vývoj na předmětné ploše od 16. stol., který lze dát do souvislosti s povýšením Neveklova na město a s ním související rozsáhlou stavební činností v prostoru dnešního náměstí.

Příspěvek byl publikován 8.11.2013.