Moravské Budějovice, Vodní nádrž Pod Ochozem

Rok: 2011Kraj: Vysočina
Lokalizace: parc. č. 1064/1, 1064/3, 1071/3, k. ú. Moravské Budějovice, okr. Třebíč
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán stavbou vodní nádrže v trati Pod Ochozem. Výzkum byl realizován formou dohledu při skrývce ornice v lednu až březnu 2011.

Moravské Budějovice, Pod Ochozem, stavba hráze od V.

Moravské Budějovice, Pod Ochozem, stavba hráze od V.

Během stavebních prací na lokalitě byly dokumentovány sporadické nálezy kuchyňské a stolní keramiky z doby vrcholného středověku a novověku, konkrétně od 15. století až po současnost. V nálezech byla zastoupena redukční keramika (3 ks) a glazované zboží (4 ks).

Nálezy byly soustředěny ve vrstvě ornice a podorničí. Podloží bylo tvořeno písčitým jílem. Níže následovalo intaktní skalní podloží. Nálezy keramiky se na lokalitu dostaly druhotně, vyvezené v souvislosti se zemědělsko – technickými pracemi (např. hnojení polí) v minulosti.

Příspěvek byl publikován 23.1.2011.