ČOV a kanalizace – Výčapy, NZ_2012_67

Rok: 2012Kraj: Vysočina
Lokalizace: k. ú. Výčapy, okr. Třebíč
Kultura: doba železná, středověk, časný novověk, novověk (HaD/LTA, 12. stol. - 20. stol.)

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Výčapy byl vyvolán záměrem investora – výstavbou kanalizace a ČOV. Zásahy do archeologických terénů představovaly především liniové výkopy pro gravitační kanalizaci a kontrolní šachty.

Archeologický výzkum v roce 2012 dokumentoval rozsáhlé a velmi dobře dochované archeologické situace v k. ú. Výčapy. Odkryté archeologické situace prokázaly intenzivní užívání zájmového prostoru v době železné HaD/LTA, z historického období pocházejí nálezy datované od 12. stol. po současnost. Archeologický výzkum doložil existenci kulturní vrstvy z 12. století v prostoru nově budované čerpací stanice odpadních vod na parcele č. 797 a 800 v JV části extravilánu obce. Uvedený poznatek svědčí o rozptýlené sídlištní struktuře v bezprostřední blízkosti Štěpánovického potoka, která byla ve 13. století koncentrována do dnešního centra obce Výčapy.

Dřevěné roubení odhalené v hloubce cca 2 m v sondě č. 10 (dendrochronologické datum, pokácení kmene, rok 1713).

Dřevěné roubení odhalené v hloubce cca 2 m v sondě č. 10 (dendrochronologické datum, pokácení kmene, rok 1713).

Výkop v sondě S10, jež byla umístěná v prostoru návsi, odhalila dřevěnou roubenou konstrukci, kterou interpretujeme jako bednění hráze vodní nádrže. Zde bylo pomocí dendrochronologické analýzy získáno datum pokácení stromu odebraného z nalezené konstrukce (k roku 1713).

Příspěvek byl publikován 7.11.2013.