Nupaky – administrativní a skladovací budova, NZ_2012_41

Rok: 2012Kraj: Středočeský
Lokalizace: k. ú. Nupaky, okr. Praha východ
Kultura: vrcholný středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum „Nupaky – administrativní a skladovací budova“ byl vyvolán záměrem investora výstavbou výrobní a administrativní budovy a terénních úprav. Výzkum byl prováděn na stavbou ohrožených plochách v jarních měsících roku 2012.

Archeologický výzkum na parc. č. 81/443 a 81/439 v k. ú. v obci Nupaky zachytil zlomky keramického materiálu z 17. – 18. stol. Vzhledem k jejich značné fragmentárnosti a místě nálezů (orniční vrstva), jsou zřejmě změny způsobeny intenzivním zemědělským obděláváním polí. Součástí obděláváním polí bylo ve vrcholném středověku i jejich hnojení (a tím pádem docházelo k transformacím odpadového materiálu). Lze tedy konstatovat, že prostor budoucí výstavby byl intenzivně zemědělsky využíván (orba) v 17. –18. stol. Absence mladších či starších nálezů může mít souvislost s vodním režimem blízké vodoteče, která mohla v určitém období způsobit nevhodné podmínky (podmáčení plochy) pro intenzivní zemědělství (pole).

Keramické nálezy z lokality Nupaky

Keramické nálezy z lokality Nupaky

Příspěvek byl publikován 8.11.2013.