Velká Bíteš, kostel sv. Jana Křtitele, NZ_2012_175

Rok: 2012Kraj: Vysočina
Lokalizace: k. ú. Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou
Kultura: vrcholný středověk, časný novověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v památkově chráněné zóně byl vyvolán záměrem investora, Římskokatolickou farností ve Velké Bíteši, opravou schodiště u severní strany kostela sv. Jana Křtitele v intravilánu sakrální tvrze.

Lokalizace sondy u schodiště kostela sv. Jana Křtitele.

Lokalizace sondy u schodiště kostela sv. Jana Křtitele.

Způsob záchranného archeologického výzkumu spočíval v dokumentaci již vykopané sondy. Po předpokládaném pozitivním prokázání archeologických situací byla provedena metodologicky dokumentace, která spočívala v očíslování profilů, zavedení stratigrafických jednotek, nafocení, ovzorkování a zkreslení ke geodeticky zaměřené ose.

Kostel sv. Jana Křtitele.

Kostel sv. Jana Křtitele.

Významným zdrojem získaných informací nám reprezentují nalezené artefakty. Přes široký časový rozptyl nalezených, především keramických artefaktů (14. – 19. stol.) pochází nejčetnější nálezy do přelomu 15. a 16. stol. Zvýšená četnost nálezů z tohoto období může mít spojitost s výstavbou komplexu opevnění, které vždy doprovázely četné terénní úpravy.

Příspěvek byl publikován 7.11.2013.